Temaforum om jämställdhet fokuserar på Jobb för alla, rättvisa åt alla: Kvinnorna gör det möjligt
Mötena kring BTI-kongressen i Thailand inleddes med ett mycket välbesökt jämställdhetsforum med deltagande av kvinnliga ledare från hela världen. ”Vi ser nu att allt fler kvinnor deltar alltmer aktivt i alla våra aktiviteter och program, som t.ex. BTI:s ungdomsfestival i Tyskland tidigare i år. Den pågående kongressen i Thailand visar också att ett växande antal kvinnliga ledare engagerar sig, även unga kvinnliga arbetare”, säger BTI:s generalsekreterare Ambet Yuson. Vid detta jämställdhetsforum den 1 december 2013 deltog över 80 fackföreningsmedlemmar från olika regioner.

Man uppmärksammade uppmuntrande exempel på kvinnliga ledare från Bosnien, Brasilien, Uganda, Indien, Indonesien, Burma och Curacao.

BTI:s ordförande, Klaus Wiesehügel pekade på de utmaningar som kvinnor konfronteras med i olika sammanhang världen över, som till sin karaktär ändå är likartade. Han nämnde finanskrisen som haft negativa konsekvenser för kvinnor – ”finanskrisen har lett till otrygga jobb utan anställningsavtal och även till avskedanden. Det har varit svårt att organisera och nå ut till kvinnor, men vi är glada över att kunna konstatera att vi trots alla utmaningar har lyckats stärka kvinnornas ställning i vår organisation”. Senare presenterade Chidi King från ITUC:s jämställdhetsavdelning de stora kampanjerna som ITUC har drivit.

De regionala kvinnokommittéerna gav en översikt över det regionala landskapet och uppmärksammade bakgrunden till de regionala frågor som allra mest påverkar de kvinnliga arbetarna inom BTI:s sektorer. Diskriminering, sexuella trakasserier, ökning av de informella jobben, utbildnings- och löneklyftor, kvinnors dubbla ansvar, begränsad kvinnlig representation på beslutsfattande nivåer, även inom fackliga strukturer, visade sig vara de vanligaste frågorna.

Forumet gav riktningsvisare för den globala kvinnokampanjen i syfte att säkerställa att jämställdhet mellan könen och könsintegrering genomsyrar BTI:s samtliga aktiviteter och program – däribland politisk synlighet för kvinnliga fackföreningsmedlemmar, kunskapsbyggande, kompetensutveckling och mentorskap för kvinnliga ledare, speciellt för unga kvinnliga fackföreningsmedlemmar.

Edna Opoku Boackye, Internationella kvinnokommitténs ordförande, uttryckte sig såhär: ”Kvinnorna håller halva himlen uppe – kvinnorna måste arbeta för att hävda sin plats och vara beredda att inta ledande positioner för att uppnå jämställdhet mellan könen över de sektoriella och geografiska gränserna.”