Paneldebatter om multinationella företag och infrastrukturprojekt
Ett antal paneldebatter om multinationella företag och infrastrukturprojekt, anställningsförhållanden, migration och fackliga rättigheter ägde rum i Bangkok den 2 december 2013. Beträffande multinationella företag och infrastrukturprojekt var det flera medlemmar som utbytte exempel på bästa praxis från sina länder. Konferensen samlade omkring 200 deltagare. BTI kan här bara återge några få inlägg.

Bert Römer som är ansvarig för internationella ramavtal på IGM redogjorde för IGM:s roll och strategi när det gäller IFA, standarder för att stärka facket, kontrollmöjligheter och förutsättningar. IFA är ett medel för att stödja utvecklingsinsatser” och ”ett verktyg för demokratisering av arbetarnas strukturer.” Han underströk också hur viktigt det är med nätverk mellan fackliga organisationer på global nivå och betydelsen av en kontrollmekanism. IFA har bidragit till positiva resultat i länder som Malaysia, Indonesien och Brasilien i arbetet med att bilda fackföreningar, teckna kollektivavtal, dra igång arbetarskyddsprogram eller driva igenom lika lön för lika arbete eller kortare arbetstid. Han ansåg att IFA har en stor framtidspotential.

Bill Street, IAM, förklarade att det positiva resultatet i fallet Swedwood/IKEA i Danville bara kunde uppnås tack vare de insatser som GS i Sverige gjorde och också tack vare BTI:s solidaritetsstöd. Det kraftfulla budskapet från GS - ”IKEA är en skamfläck för Sverige” - och BTI:s delegationsbesök i Danville väckte medial uppmärksamhet i hela världen.

Saul Mendes från SUNTRACS, Panama delade med sig av sina erfarenheter från kanal- och Metro line 1-projekten i Panama. Han tryckte särskilt på hur viktigt det var med BTI:s solidaritet i kombination med ILO CFA :s aktion omedelbart efter det att arbetarna hade lagt ned arbetet.

Man visade också video med solidaritetsbudskap, t.ex. Faber Castell som betonade ”sin övertygelse om hur nödvändigt det är att underteckna internationella ramavtal” och att ”vinst skall vara förenad med sociala värden”.

Broschyrer delades ut till alla delegater om

Multinationella bolag

Infrastrukturprojekt