Strategiplan och resolutioner
Per-Olof Sjöö, vice ordförande i BTI, presenterade strategiplanen för 2014 – 2017 - »Vår strategiplan riktar in sig på tre huvudområden - Organisering och facklig uppbyggnad, förhandlingar och politisk påverkan samt förbättrat institutionellt inflytande. "Den här planen är ett dokument som skall förändra arbetarnas liv – vi måste nå ut till arbetarna och organisera, annars kan vi inte förhandla och påverka politiken. Allianser och nätverk med Global Unions Federation, organisationer inom det civila samhället och andra aktörer är också viktiga. »

Skogscertifiering är en av nyckelfrågorna i BTI:s strategiska arbete. Tim Carstensen från FSC och William Street från PEFC talade om sina respektive certifieringsprogram med avseende på arbete och fackliga rättigheter. Därefter följde diskussioner om strategiplanen, som senare antogs med beaktande av reaktionerna från ombuden i salen.

Sammanlagt 19 resolutioner presenterades för ställningstagande på kongressen. De utgjordes av 4 sammanslagna resolutioner, 11 ordinarie resolutioner och 4 angelägna och brådskande resolutioner, som handlade om BTI:s interna policys, solidaritetsresolutioner, migration, Kina och anständigt arbete, IFA och MNC. De brådskande resolutionerna tog upp tyfonen Haiyan i Filippinerna, BTI:s delegationsresa till Qatar, illegal skogsavverkning och arbetarskydd inom skogsindustrin.