Om kongressen
3:e Världskongressen
1- 5 december 2013
Royal Orchid Sheraton Hotel
2 Charoen Krung Soi 30, Siphya, Bangrak
Bangkok 10500 Thailand


Byggnads- och Träarbetar-Internationalen håller sin 3:e Världskongress för att lägga fast mål, prioriteringar och handlingsplan för kongressperioden 2014-2017. Kongressen skall också välja ledning, som omfattar Världsrådet, ordförande och två vice ordförande, generalsekreterare och revisorer.

Kongressen, som representerar 340 förbund i 132 länder, skall också ge möjlighet åt de regionala och internationella kvinnokommittéerna att mötas och diskutera sina specifika planer och dagordningar inom ramen för den globala organisationen. Temaforum och regionala och utställningar som tar upp specifika frågor kommer att ingå i evenemangen under veckan runt själva kongressen, som pågår i två dagar.

Kongressens tema och logga ger uttryck för de tre nyckelfrågorna som BTI som en del av den globala fackliga rörelsen står för. Jobb handlar om anständiga jobb som går att leva på, rättvisa handlar om de umbäranden som arbetande människor fortfarande lever under, såsom social ojämlikhet, förtryck, diskriminering och avsaknad av demokrati runtom i världen. Jobb och rättvisa är våra mål och BTI hävdar att de fackliga organisationerna är och förblir det avgörande redskapet och den organisation som kan bidra till att uppnå detta.

Asien-Stillahavsregionen står som värd för kongressen, mötet äger rum i Bangkok, Thailand, detta för att understryka hur nödvändigt det är att stödja den fackliga rörelsen i Sydostasien med tanke på att det är en stor sub-region med ekonomisk expansion, speciellt inom byggnads-, trä- och närliggande branscher. Kongressen äger rum i Royal Orchid Sheraton Hotel - ett av de få hotellen i Bangkok med facklig anslutning.

KongressevenemangSom nämnts ovan kommer det under kongressveckan att äga rum flera möten och sidoevenemang före kongressen.

Stadgeenliga möten. Internationella Kvinnokommittén (IWC) och regionalkommittéerna kommer att hålla möten för att diskutera sina egna val-, medlems- och regionala angelägenheter, allt från egna frågor och problem till prioriteringar och handlingsplaner. De kommer också att ta tillfället i akt att förbereda sina grupper för Världskongressen.

Temaforum. På dessa möten skall olika fackliga frågor diskuteras. Externa talare förväntas tillföra nya insikter och samtidigt förväntas BTI:s medlemsförbund informera om sina exempel på bästa praxis. Ämnen som skall behandlas är bl.a. MNC (multinationella företag), IFA (internationella ramavtal), otrygga jobb och migration. Förbund som får projektstöd förväntas delta i dessa möten.

Världsstyrelsen. Detta organ har rätt och skyldighet att leda BTI:s verksamhet. Mötet skall diskutera genomförandet av kongressens och rådets beslut, BTI:s administration, medlemsfrågor, den årliga budgeten och Strategiplanen.

Världsrådet. På det här mötet skall man behandla BTI:s allmänna policy mellan kongresserna. Omedelbart efter kongressen sammanträder också Världsrådet för att välja de regionala vice ordförandena och Världsstyrelsen.

Världskongressen. Äger rum vart fjärde år och omfattar val av BTI:s ledning, rapportering från verksamheten och skötseln av finanserna under föregående kongressperiod. Man tar ställning till Strategiplanen och beslutar om motioner och resolutioner. Under kongressförhandlingarna förs också temadiskussioner angående BTI:s arbete.